Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Na slávnosť Nepoškvneného počatia Panny Márie 8.12. slúžil v našej farnosti jubilejnú sv. omšu vdp. Andrej Fogaš, ktorý pôsobil vo farnosti Vechec v čase, keď ešte Čemerné bolo jeho filiálkou. Pripomínal si 70 rokov svojho života, ktoých sa dožil 9.12. Na sv. omši o 18.30 hod. za prítomnosti o. Antona a veriacich farnosti ďakoval za tento vek a všetky milosti a Božie požehnania počas týchto rokov a potom v sakristii prijímal gratulácie aj od farníkov. Nech Boh požehnáva i naďalej a vedie svojimi cestami, dáva mu veľa pastoračnej múdrosti a odplatí všetko to, čo vykonal v našej farnosti.


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Skôr, ako sme 5.12. večer privítali po sv. omši Mikuláša, tak ešte pred sv. omšou sme začali milou udalosťou pre všetkých nás Čemerniančanov, keďže bola odovzdaná drevená socha anjela p. MVDr. Pavlovi Alfonzovi Bindasovi ako poďakovanie za jeho celoživotný prínos pre mesto Vranov nad Topľou i našu farnosť Vranov n. T. - Čemerné z rúk primátora Ing. Jána Ragana a jeho zástupcu Ing. Milana Tkáča. Ocenenie si prebral aj za prítomnosti svojich najbližších - manželky a dcéry. Pôsobenie p. doktora zvlášť v jeho literárnej činnosti sme mohli zakúšať už od vzniku našej farnosti v roku 2002 prakticky až podnes.


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Aj k nám „deťom“ prišiel biskup Mikuláš opäť v tomto roku! Slávením sv. omše o 18.00 hod. v predvečer samotného sviatku začal radostný čas očakávania príchodu Mikuláša. Po skončení sv. omše ho deti spoločne viackrát volali, aby k nim prišiel, ale Mikuláša najprv predbehli čerti, za nimi však prišli anjeli a po chvíľke prišiel aj on sám, aby všetkých potešil a porozprával sa! Všetkých však prekvapila jeho otázka: „Prečo chodím k vám, milé deti, s čertmi a anjelmi?“ No, my dobré a šikovné deti, sme odpovedali – čerti, aby sme pamätali, že keď budeme zlí a nebudeme počúvať oni nás vezmú do pekla; a anjelikov preto, že oni nás vezmú do neba, ak budeme dobrí, anjelikovia nás podporujú a pomáhajú nám robiť dobre a takisto pomáhajú Mikulášovi, aby nám dal darčeky! Potom si Mikuláš vypočul pesničky, básničky, riekanky od detí a všetkým pribalil na cestu domov pekné mikulášske prekvapenie v balíčku.


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Dňa 4.12.2015 uplynulo 8 rokov od toho, čo nás opustil náš milovaný kaplán Martin. Farnosť sa opäť po roku spoločne rozhodla vzdať mu úctu v nedeľu 6.12.2015 na cintoríne v Hencovciach. Modlitbou korunky Božieho milosrdenstva spoločenstvo veriacich prosilo o spásu jeho nesmrteľnej duše a položením venca a kvetov si uctilo jeho obetu a pôsobenie v našej farnosti. Pridalo aj modlitbu za jeho zosnulého otca, aby ho Pán prijal k sebe do večnej slávy! Prejavom spomienky a úcty kaplánovi Martinovi Čeľovkému boli aj slová jeho básní i zažaté sviece s vencom! o. Martin, odpočívaj v pokoji!


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

 Dňa 27.11.2015 modlitbové spoločenstvo mužov našej farnosti si pripomenulo prvý rok spoločného stretávania sa pri modlitbe sv. ruženca, ktoré sa koná každý štvrtok vždy po sv. omši. Túto milú príležitosť sme spoločne v našom farskom spoločenstve oslávili 3.12.2015 aj v kruhu vzácnych hostí z kňazského seminára sv. Karola Boromejského na čele so špirituálom Petrom Ceľuchom a bohoslovcami, ktorí absolvovali v Čemernom pastoračnú prax – Petrom Malinovským a Martinom Miškufom, ktorý toto modlitbové spoločenstvo založil.

Slávnosť začala spoločným večeradlom s Pannou Máriou pred Eucharistickým Kristom. Modlitba sv. ruženca zaznievala z úst členov spoločenstva mužov ku ktorému sa pridali aj veriaci farnosti. Po modlitbe sv. ruženca nasledovali vešpery s veriacimi a po nich eucharistické požehnanie. Sv. omšu celebroval a aj sa prihovoril o. špirituál. Zdôraznil potrebu a hodnotu modlitby a stavby, ktorá v nás má rásť vždy. Hovoril aj o stavbe nášho chrámu v premostení na náš duchovný život – chrám nemá byť nikdy dokončený, vždy musíme niečo opravovať, rekonštruovať i nanovo stavať. Po sv. omši nasledovalo agapé s hosťami v kruhu spoločenstva mužov. 

 Ďakujeme Pánu Bohu i Matke Božej za všetky dary a aj za toto dobré dielo, ktoré v našej farnosti započali! 


© 2022 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.