Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Dňa 8. decembra 2015 začal Svätý rok milosrdenstva. 

Porta sancta (Svätá brána)

Obrad začiatku jubilea spočíva v otvorení tzv. svätej brány. Je to brána, ktorá je otvorená iba počas Svätého roka, inak je zamurovaná. Svätú bránu majú všetky štyri hlavné baziliky Ríma: sv. Petra, sv. Jána v Lateráne, sv. Pavla za hradbami a Santa Maria Maggiore. Obrad otvorenia svätej brány symbolicky vyjadruje, že pri príležitosti Svätého roku sa veriacim ponúka osobitná cesta smerom k spáse. Svätá brána na ostatných bazilikách je otvorená po Bazilike sv. Petra. Z rozhodnutia svätého otca budú Brány milosrdenstva otvorené i vo všetkých katedrálnych chrámoch po celom svete, ako aj v iných chrámoch, ktoré na to špeciálne určí miestny biskup. Brána milosrdenstva je spojená s možnosťou získať mnohé milosti pri zachovaní stanovených podmienok.   

Na sviatok Nepoškvrneného počatia bl. Panny Márie Sv. otec otvoril Sv. bránu na Bazilike sv. Petra v Ríme. Tým sa začal mimoriadny Sv. rok milosrdenstva. Na III. adventnú nedeľu otvárali sv. brány biskupi celého sveta v katedrálach a podľa ich určenia v nasledujúcich dňoch sa otvoria ostatné sv. brány vo vybraných jubilejných kostoloch. Znamená to, že každý deň počas celého Sv. roka možno v týchto kostoloch získavať jubilejné odpustky a to pre seba alebo pre duše v očistci. 

Podmienky k ich získaniu:

I. Aby veriaci mohli pri príležitosti mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva zažiť a dosiahnuť odpustky, musia na znak hlbokej túžby po obrátení uskutočniť nasledovné úkony :

1. Vykonať krátku púť k Svätej bráne otvorenej pri príležitosti mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva, a prejsť ňou. Svätá brána sa nachádza na pápežských bazilikách v Ríme, na katedrálach, na bazilikách minor a určených pútnických kostoloch.

2. Pristúpiť k sviatosti zmierenia. Sviatosť zmierenia si možno vykonať v deň púte, ale aj pred ňou.

3. Byť na slávení svätej omše a prijať Najsvätejšiu Eucharistiu. Svätá omša nech je spojená s reflexiou (homília, príhovor) nad milosrdenstvom.

4. Pomodliť sa Vyznanie viery – Verím v Boha.

5. Pomodliť sa (Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu) za Svätého Otca a na jeho úmysly, ktoré nosí v srdci pre dobro Cirkvi i celého sveta. 


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

 

Motto „Milosrdní ako Otec“ (prevzaté z Lukášovho evanjelia, 6,36) nabáda žiť milosrdenstvo podľa príkladu Otca, ktorý žiada nie odsúdiť, ale odpustiť a preukazovať lásku a odpustenie bez miery (porov. Lk 6,37-38).

Logo – dielo jezuitského pátra Marka I. Rupnika – je akoby malou teologickou sumou na tému milosrdenstva. Predstavuje Syna, ktorý má na svojich pleciach namiesto stratenej ovce strateného človeka. Ide tu o personifikáciu, pripomínajúcu obraz veľmi drahý prvotnej cirkvi, pretože poukazuje na Kristovu lásku, ktorá završuje tajomstvo jeho vtelenia a vykúpenia.

 

Modlitba na Svätý rok milosrdenstva

O Roku milosrdenstva

Odpustky vo Svätom roku milosrdenstva

Ostatky p. Pia na Popolcovú stredu vo Vatikáne v RM

Podujatia k Roku milosrdenstva

Posolstvo mladým k SDM v Roku milosrdenstva

Text buly k Roku milosrdenstva

Chrámy na získanie odpustkov v RM


© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.