Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Odpustky v Svätom roku milosrdenstva

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Dňa 8. decembra 2015 začal Svätý rok milosrdenstva. 

Porta sancta (Svätá brána)

Obrad začiatku jubilea spočíva v otvorení tzv. svätej brány. Je to brána, ktorá je otvorená iba počas Svätého roka, inak je zamurovaná. Svätú bránu majú všetky štyri hlavné baziliky Ríma: sv. Petra, sv. Jána v Lateráne, sv. Pavla za hradbami a Santa Maria Maggiore. Obrad otvorenia svätej brány symbolicky vyjadruje, že pri príležitosti Svätého roku sa veriacim ponúka osobitná cesta smerom k spáse. Svätá brána na ostatných bazilikách je otvorená po Bazilike sv. Petra. Z rozhodnutia svätého otca budú Brány milosrdenstva otvorené i vo všetkých katedrálnych chrámoch po celom svete, ako aj v iných chrámoch, ktoré na to špeciálne určí miestny biskup. Brána milosrdenstva je spojená s možnosťou získať mnohé milosti pri zachovaní stanovených podmienok.   

Na sviatok Nepoškvrneného počatia bl. Panny Márie Sv. otec otvoril Sv. bránu na Bazilike sv. Petra v Ríme. Tým sa začal mimoriadny Sv. rok milosrdenstva. Na III. adventnú nedeľu otvárali sv. brány biskupi celého sveta v katedrálach a podľa ich určenia v nasledujúcich dňoch sa otvoria ostatné sv. brány vo vybraných jubilejných kostoloch. Znamená to, že každý deň počas celého Sv. roka možno v týchto kostoloch získavať jubilejné odpustky a to pre seba alebo pre duše v očistci. 

Podmienky k ich získaniu:

I. Aby veriaci mohli pri príležitosti mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva zažiť a dosiahnuť odpustky, musia na znak hlbokej túžby po obrátení uskutočniť nasledovné úkony :

1. Vykonať krátku púť k Svätej bráne otvorenej pri príležitosti mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva, a prejsť ňou. Svätá brána sa nachádza na pápežských bazilikách v Ríme, na katedrálach, na bazilikách minor a určených pútnických kostoloch.

2. Pristúpiť k sviatosti zmierenia. Sviatosť zmierenia si možno vykonať v deň púte, ale aj pred ňou.

3. Byť na slávení svätej omše a prijať Najsvätejšiu Eucharistiu. Svätá omša nech je spojená s reflexiou (homília, príhovor) nad milosrdenstvom.

4. Pomodliť sa Vyznanie viery – Verím v Boha.

5. Pomodliť sa (Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu) za Svätého Otca a na jeho úmysly, ktoré nosí v srdci pre dobro Cirkvi i celého sveta. 

II. Aj chorí, starí a opustení, ktorí nie sú schopní vyjsť z domova, môžu získať odpustky a to tým, že: 1. Svoje utrpenie (choroba, akékoľvek utrpenie, samota atď.), ktoré je pre nich skúškou, budú prežívať s vierou a s radostnou nádejou vo vzkriesenom Pánovi. 2. Príjmu Najsvätejšiu eucharistiu. 3. Budú účastní slávenia svätej omše, alebo spoločnej modlitby (napr. ruženec, Korunka Božieho milosrdenstva, liturgia hodín atď.) a to aj v prípade, že to bude pre nich možné len cez masovokomunikačné prostriedky (televízia, rozhlas, internet). 

III. Všetci veriaci môžu dosiahnuť odpustky mimoriadneho Svätého roka, ak budú konať skutky telesného a duchovného milosrdenstva. Odpustky môže získať veriaci, keď sám vykoná jeden, alebo viac skutkov telesného, či duchovného milosrdenstva. Skutky telesného milosrdenstva sú: 1. Dávať jesť hladným. 2. Dávať piť smädným. 3. Prichýliť pocestných. 4. Odievať nahých. 5. Navštevovať chorých. 6. Poskytovať pomoc väzňom. 7. Pochovávať mŕtvych. Skutky duchovného milosrdenstva sú: 1. Napomínať hriešnikov. 2. Poúčať nevedomých. 3. Dobre radiť pochybujúcim. 4. Tešiť zarmútených. 5. Trpezlivo znášať krivdu. 6. Odpúšťať ubližujúcim. 7. Modliť sa za živých i mŕtvych. 

IV. Jubilejné odpustky môžu získať aj väzni: 1. Vo väzenských kaplnkách. 2. Vždy, keď prejdú bránou svojej cely a obrátia sa myšlienkou a modlitbou na Boha Otca.© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.