Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Podľa myšlienok blahoslavenej Zdenky Schelingovej 

„Áno vždy mám za niekoho zopakovať Kristovo obetovanie. Ako ďaleko pôsobí takýto život na tých, ktorí blúdia po neviditeľných cestách tmy.“ (bl. Zdenka) 

Prosba: Dnes chceme odprosovať za našich bratov a sestry, ktorí opustili a zanechali cestu povolania, odprosujeme za nedostatky, zlyhania a pohoršenia, ktoré zanechali na Cirkvi a  na dušiach, ktoré im boli zverené.  

Modlitba: Pane Ježišu, ty poznáš naše slabosti a predsa si si nás pritiahol k sebe, zaodial si nás do svojho milosrdenstva a dotkol si sa nás milosťou. Prijmi našu modlitbu odprosenia a nám samým pomáhaj vytrvať, lebo bez teba a tvojej milosti sami nič nedokážeme.

Podľa posolstva Sv. Otca Františka

Za misionárov

„Hoci naše cesty sú mnohoraké, každé povolanie si vyžaduje vyjsť zo seba samého a zamerať svoj život na Krista a na jeho evanjelium. Tak v manželskom živote, ako aj v rôznych formách rehoľného zasvätenia a v kňazskom živote treba prekonávať také spôsoby myslenia a konania, ktoré nie sú v súlade s Božou vôľou. Je to „exodus, ktorý nás vedie na cestu adorácie a služby Pánovi v bratoch a sestrách ... Žiť „túto ,vysokú úroveň‘ každodenného kresťanského života (Ján Pavol II., apoštolský list Novo millennio ineunte, 31) značí ísť niekedy proti prúdu a zahŕňa to aj prekonávanie prekážok, mimo nás i v nás“ (príhovor k účastníkom Medzinárodnej jednoty generálnych predstavených, 8. máj 2013). 

 Modlitba: 

Prosíme Ťa, nebeský Otče, sprevádzaj svojim požehnaním všetkých kresťanov, ktorí svojim životom ohlasujú evanjelium; daj im pocítiť Tvoju blízkosť a lásku. Daj, aby misionári mali otvorené srdcia na radosti a nádeje, žiale i úzkosti ľudí dneška. Veď ich a usmerňuj vo všetkom, čo robia. Žehnaj všetky ich námahy pri šírení Tvojho kráľovstva a udržiavaj ich vždy vo svojej láske a ochrane. O to Ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. 

Amen. 

alebo 

Všemohúci Bože, Ty chceš spasiť všetkých ľudí a priviesť ich k poznaniu pravdy; prosíme Ťa pozri na svoju veľkú žatvu a pošli do nej robotníkov, aby hlásali evanjelium všetkému stvoreniu; zhromažďuj svoj ľud slovom života a oživuj ho silou sviatostí, aby kráčal po ceste spásy a lásky. Skrze Krista, nášho Pána.


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Podľa myšlienok blahoslavenej Zdenky Schelingovej

„Cieľ každého úsilia je iba jeden, byť pri ňom, pri Ježišovi. Nakoľko sa duša priblíži k nemu, natoľko si ju pritiahne k svojmu srdcu.“ (bl. Zdenka) 

Prosba: Dnes  prosíme za všetkých, ktorí započuli  hlas povolania  a pripravujú sa na kňazstvo, aby v sebe neustále oživovali horlivosť prvotného  zápalu, ktorý im pomôže prekonať prekážky a dozrievať v láske.

Modlitba: Pane Ježišu tvoje srdce je otvorené pre všetkých , ktorí ťa hľadajú. Nech dotyk tvojej  lásky a tiché volanie, ktoré vychádza z tvojho srdca zasahuje aj dnes mladých, aby sa vydali na cestu nasledovania teba.

Podľa posolstva Sv. Otca Františka

Za zasvätených mužov – rehoľníkov

„Všetci sa máme klaňať Kristovi vo svojom srdci (porov. 1 Pt 3, 15), aby v nás milosť obsiahnutá v semene Božieho slova mohla rásť a premieňať sa na konkrétnu službu blížnemu. Nesmieme mať strach: Boh v každom období nášho života s láskou a starostlivo sleduje dielo, ktoré vyšlo z jeho rúk. Nikdy nás neopustí! Uskutočnenie jeho plánu s nami mu leží na srdci, no predsa ho chce napĺňať len s naším súhlasom a v spolupráci s nami“. 

Modlitba: Všemohúci Bože, Ty vnukáš dobré úmysly a pomáhaš ich aj uskutočniť; prosíme Ťa za tých, ktorí zanechali všetko a úplne sa zasvätili Tebe, aby nasledovali Ježiša Krista: veď ich cestou spásy a pomáhaj im čoraz väčšmi sa odpútať od svetských márností, aby verne slúžili Tebe i svojim blížnym v duchu evanjeliovej chudoby a pokory. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.


© 2023 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.