Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Podľa myšlienok blahoslavenej Zdenky Schelingovej

„Kto žije z Boha, ten duchovne počal Slovo skrze vieru, porodil ho i živil konaním dobrých skutkov, zrodiť v sebe Boha je veľkou úlohou duše.“ (bl. Zdenka)

Prosba: Dnes prosíme  o  požehnanie pre misionárov, misionárky a ich spolupracovníkov, ktorí sa obetujú v službe bratom a sestrám v rôznych častiach sveta, kde robia radostnú zvesť viditeľnou.

Modlitba: Pane Ježišu, voláš nás stať sa svedkami vzkriesenia, svedkami života. Opäť v nás rozdúchaj oheň Ducha Svätého, aby sme sa stali misionármi na tých miestach a v tých prostrediach, kde nás denne posielaš. 

Podľa posolstva Sv. Otca Františka

Za zasvätené ženy - rehoľnice 

„Pozývam vás, aby ste sa nechali vnútorne premeniť jeho slovami, ktoré „sú Duch a život“ (Jn 6, 63). Mária, Ježišova a naša Matka, znova hovorí aj nám: „Urobte všetko, čo vám povie!“ (Jn 2, 5). Bude pre vás dobré s dôverou kráčať spoločnou cestou, ktorá dokáže vo vás a okolo vás vzbudiť tie najlepšie sily“. 

Modlitba:Nebeský Otče, Ty všetkých pozývaš k dokonalej láske a mnohých povolávaš nasledovať Tvojho Syna osobitným spôsobom; milostivo pomáhaj všetkým ženám, ktoré si si vyvolil pre rehoľný život, aby nažívali v dokonalej láske a boli Cirkvi a svetu presvedčivým znamením Tvojho kráľovstva. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Podľa myšlienok blahoslavenej Zdenky Schelingovej

„Nič, ani najčistejšia láska najlepšieho stvorenia nemôže nahradiť tvoju lásku.“(bl. Zdenka)

Prosba: Dnes prosíme  zvlášť za tých, ktorým  plameň povolania zhasína, prosme za tých, ktorí prechádzajú rôznymi krízami a skúškami  vo svojom povolaní.

Modlitba: Pane Ježišu, ty si nás pozval k osobnej láske. Je to láska, ktorá chce každým dňom rásť. Cítime na tejto ceste mnohé zlyhania a nedostatky, ale i ochotu a dobrú vôľu obnovovať vo svojom srdci sľub lásky. Daj, prosíme, aby sme sa primkli viac k tebe a k tvojmu srdcu, aby sme sa  nechali objať tvojim milosrdenstvom.

Podľa posolstva Sv. Otca Františka

Za mládež hľadajúcu alebo rozhodujúcu sa pre svoje povolanie v Cirkvi

„Skutočná radosť povolaných spočíva v tom, že veria a zakusujú, že Pán je verný a že s ním môžeme kráčať; že môžeme byť učeníkmi a svedkami Božej lásky a otvoriť svoje srdce pre vysoké ideály a vznešené veci. „My kresťania sme neboli Pánom vyvolení na malé veci. Choďte vždy ponad ne, ku vznešeným veciam! Stavte svoj život na vysoké ideály!“ (homília na svätej omši pre birmovancov, 28. apríl 2013). 

Modlitba: 

Pane Ježišu, ty nás povzbudzuješ: "hľadajte a nájdete".

Mladí ľudia aj dnes hľadajú zmysel svojho života, hľadajú lásku, porozumenie a šťastie. Stoj pri nich a pomáhaj im svojom milosťou. Daj im svetlo svojho Ducha, aby úprimne a vytrvalo hľadali pravé hodnoty, rozlišovali ich od falošných a vedeli sa rozhodnúť pre dobro, pravdu a krásu. Vypočuj naše prosby a daruj im odvahu nasledovať teba Cestu, Pravdu a Život aj cestou kňazského alebo zasväteného života. Nech náročnosť dnešnej doby je presahovaná a napĺňaná nekončeným milosrdenstvom Nebeského Otca, ktorý ťa poslal, aby sme mali život. Lebo ty si Boh a žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.


© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.