Hygienické obmedzenia

                                                                                                                                                                      Aktuálne úmysly TU.

                                                                                                                     Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                             Projekt PSK

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Podľa myšlienok Sv. Otca Františka

Za kňazov

„Čím viac sa dokážeme zjednotiť s Ježišom v modlitbe, pri čítaní Svätého písma, v Eucharistii a vo sviatostiach, ktoré sa slávia a prežívajú v Cirkvi, a tiež prežívaním bratstva, tým väčšmi v nás bude rásť radosť zo spolupráce s Bohom, v službe Božiemu kráľovstvu a pravde, spravodlivosti a pokoju. A úroda bude hojná, úmerná milosti, ktorú sme dokázali poslušne prijať.“ 

Modlitba:

Bože a Otče náš, Ty sa staráš o svoj ľud a posielaš mu duchovných pastierov; daruj svojej Cirkvi Ducha nábožnosti a sily, aby v nej vzbudzoval hodných služobníkov tvojho oltára a utváral z nich odvážnych a pokorných hlásateľov tvojho evanjelia. Skrze Krista, nášho Pána.

 Amen.


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Podľa blahoslavenej Zdenky Schelingovej

„Musíme rásť v poznaní Boha, lebo, keď nebudeme rásť v poznaní Boha, budeme rásť v poznaní sveta. A čo bude rásť pred nami, to si zamilujeme. (bl. Zdenka)

Prosba: Dnes  prosíme za vernosť pre všetkých zasvätených bratov a sestry v rehoľnom povolaní, za kňazov,  misionárov, za členov apoštolského života a sekulárnych inštitútov, za našich bratov a sestry žijúcich v samote a klauzúre kontemplatívnych rádov. Prosíme, aby žili a rástli v poznaní Boha, ktorý je zmyslom i darcom každého povolania.

Modlitba: Pane Ježišu spolu so sv. Petrom voláme: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života.  A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý.“ (Jn 6,67-69) Pane, prosíme ťa, aby  vernosť  zasvätených posilňovala aj  vernosť manželov a rodín, aby si na ceste povolania navzájom pomáhali svedectvom vytrvalosti a vernosti.

Podľa posolstva Sv. Otca Františka

Za slobodných - osoby uskutočňujúce svoje povolanie ako laici v Cirkvi

„Vás všetkých prosím, aby ste ... sprevádzali mladých na cestách svätosti, ktoré sú veľmi osobné, a preto „si vyžadujú opravdivú a vlastnú pedagogiku svätosti, ktorá by bola schopná prispôsobiť sa rytmom jednotlivých osôb. Táto pedagogika musí integrovať bohatstvá ponuky poskytovanej všetkými tradičnými formami osobnej a skupinovej pomoci, ako aj novými formami, ktoré sa poskytujú v združeniach a hnutiach schválených Cirkvou“ (Ján Pavol II., apoštolský list Novo millennio ineunte, 31).“

Modlitba:

Dobrotivý Bože, Ty si obdaril svet obrodným kvasom evanjelia; prosíme Ťa za laikov, ktorých si povolal žiť uprostred sveta a časných starostí, aby v kresťanskom duchu plnili svoje stavovské povinnosti, a tak vo svojom prostredí budovali Tvoje kráľovstvo. Skrze Krista, nášho Pána.

 Amen.


© 2024 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.